Üldised müügitingimused

Sensa OÜ, registrikoodiga 12011569, aadress Kalda 18, 74601 Kuusalu (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab www.marja-entrich.eu keskkonnas või muul viisil tellimuse ja identifitseerib end esitades oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), on kokku leppinud järgmistes tingimustes

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevates Üldistes müügitingimustes (edaspidi Kasutustingimused) kokkulepitust.
1.2. Teenuse osutaja osutab teenust ja Teenuse kasutaja kasutab teenust domeenil www.marja-entrich.eu asuva kodulehe vahendusel (edapidi Koduleht).
1.3. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Kodulehe teenusesse muudatusi.
1.4. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest kirjalikult Teenuse kasutajale.

2. TOOTED JA TELLIMUSE ESITAMINE KODULEHE VAHENDUSEL

2.1 Kodulehel näidatud toodete saadavus võib varieeruda ning näidatud tarneaeg on orienteeruv.
2.2 Kõik kodulehel näidatud tooted ei ole laost saadaval.
2.3 Kui tellimust ei ole võimalik lubatud ajaga täita, võtab Teenuse osutaja esindaja Teenuse kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja. Kui Teenuse kasutaja ei ole uute tingimustega nõus, on tal õigus keelduda tellimusest ning juba makstud raha tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.4 Näidatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Kodulehel olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Kodulehel avaldatud tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
2.6 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
2.7 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.8 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.9 Müük toimub peale tellimuse esitamist Kodulehel ning tellimuse eest tasumist Teenuse kasutaja poolt. Kodulehe vahendusel tellimuse eest tasumise võimalus puudub.

3. HINNAD

3.1. Kõik Kodulehel olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad seadusest tulenevat käibemaksu.
3.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Kodulehel näidatud toodete ja teenuste hindu.
3.3. Kui Kodulehel on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Muudetud hindadest tulenevat hinnavahet ei kompenseerita.

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Toodete eeldatav tarneaeg, arvestades alates tellimuse eest tasumise hetkest, teatatakse Teenuse kasutajale peale tellimuse vormistamist.
4.2 Juhul, kui ühele tellimusele on sisestatud erineva tarneajaga tooted, arvestatakse tellimuse täitmise tähtaeg kõige pikema tarneajaga toote järgi.
4.3 Tellimused toimetatakse kohale Teenuse kasutaja kulul peale raha täielikku laekumist.
4.4 Teenuse osutaja ning Teenuse kasutaja lepivad kokku sobivas kauba kättetoimetamise viisis ning võimalikus kulus tellimuse vormistamise hetkel.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil pood@marja-entrich.eu. E-maili tuleb märkida tellimuse kinnituse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Tüüptingimuste peatükile „Tagastusõigus”.
5.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6. TAGASTUSÕIGUS

6.1 Kodulehel ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
6.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus e-mailile pood@marja-entrich.eu
6.4 Lepingust taganemisel tuleb Teenuse kasutajal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
6.5 Teenuse kasutajale kantakse raha tagasi peale toote või toodete tagastamist viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva pärast.
6.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.7 Kauba tagastamisega seotud transpordi- ja/või postikulud kannab Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele.
6.8 Teenuse osutaja ei kompenseeri mistahes kulutusi, mis Teenuse kasutajal kaasnevad seoses Tagastusõiguse kasutamisega.

7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2 Tellimuse edastamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
7.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Kodulehel tellimuse edastamisel.
7.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Kasutustingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused.
7.5. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba tarnimiseks Teenuse kasutajale, edastatakse pakiedastusteenust osutavale ettevõttele.
7.6 Teenuse pakkuja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
7.7 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuse kinnituse ning muud tellimuse täitmisega seotud olulist informatsiooni.
7.8 Isikuandmete registreerimisel annab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale nõusoleku saata registreeritud e-posti aadressile tellimuse täitmisega seotud informatsiooni.

8. VASTUTUS

8.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
8.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama Kodulehe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
8.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude Kodulehe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
8.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kodulehe Kasutustingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Kodulehe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

9. PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

9.1 Müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
9.2 Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.
9.3 Ekspertiisi teostab OÜ Sensa või toote valmistanud firma.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Kasutustingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Üldiste müügitingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutustingimustes toodud tingimustega.

Kehtib alates 27.12.2019